Тема 27. Договори про передачу майна у власність

Всього годин 12, у т.ч. лекції 8, практичне заняття 4, самостійна робота 12.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 34-35 (2 години). Навчальні питання:

1. Загальна характеристика договорів про перехід майна у власність.

2. Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору купівлі-продажу.

3. Істотні умови та форма договору купівлі-продажу.

4. Сторони та права і обов’язки сторін в договорі купівлі-продажу.

5. Захист прав споживачів при укладенні договору роздрібної купівлі-продажу товарів.

6. Різновиди договору купівлі-продажу.

7. Поняття, правова ціль та юридична характеристика договору поставки.

8. Істотні умови договору поставки. Форма договору поставки.

9. Права та обов’язки сторін договору поставки. Правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

10. Поняття, загальна характеристика та особливості договору контрактації.

11. Постачання Тема 27. Договори про передачу майна у власність енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу: поняття, загальна характеристика та особливості.

12. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма договору міни.

13. Особливості договору міни майна на роботи (послуги) як змішаного договору.

14. Рента: поняття, загальна характеристика та особливості. Забезпечення виплати ренти.

15. Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору довічного утримання (догляду).

16. Сторони, права та обов’язки сторін договору довічного утримання (догляду). Підстави припинення договору довічного утримання (догляду).

17. Поняття правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору дарування.

18. Особливості та відмінні риси реального та консенсуального договору дарування.

19. Форма, права та обов’язки сторін договору дарування.

20. Підстави припинення договору дарування Тема 27. Договори про передачу майна у власність на вимогу дарувальника.

Додаткові питання:

19. Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару за договором купівлі-продажу.

20. Правові наслідки порушення умов договору купівлі-продажу.

21. Які особливості купівлі-продажу нерухомого майна?

22. Які істотні умови договору купівлі-продажу?

23. Коли вважається виконаним продавцем обов’язок передати товар покупцеві?

24. Протягом якого часу покупцем може бути пред’явлена вимога у зв’язку з недоліками товару?

25. Яка позовна давність застосовується до вимог у зв’язку з недоліками товару?

26. У чому полягає відмінність понять „гарантійний строк” і „строк придатності товару”?

27.Коли переходить право власності на обмінювані товари за договором міни?

28.Яка відповідальність сторін за порушення умов договору Тема 27. Договори про передачу майна у власність постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу?

29.Які відмінності договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу від інших різновидів договору купівлі-продажу?

30.Яка відповідальність сторін за неналежне виконання договору контрактації сільськогосподарської продукції?

31. Коли виникає право власності обдаровуваного на дарунок?

32. Яка позовна давність застосовується до вимог про розірвання договору дарування?

33. Які права має пожертвувач?34. Які підстави для розірвання договору ренти?

35. Хто несе ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна за договором ренти?

36. Які юридичні наслідки настають у разі смерті фізичної особи-набувача або припинення юридичної особи-набувача за договором довічного утримання (догляду)?

Теми для рефератів:

1. Історія виникнення Тема 27. Договори про передачу майна у власність договору купівлі-продажу та його місце у системі цивільно-правових договорів.

2. Гарантії якості товару.

3. Ціна товару. Види цін.

4. Захист прав споживачів.

5. Поставки продукції для державних потреб.

6. Порядок укладення і виконання договорів контрактації сільськогосподарської продукції.

7. Співвідношення понять дарування, пожертва та спонсорська допомога.

8. Правове регулювання благодійницької діяльності.

9. Історія виникнення договору ренти. Забезпечення виплати ренти.

10. Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду).

Відповідаючи на перше питання необхідно дати загальну характеристику договорів про перехід майна у власність. Дати їх визначення та назвати характерні для них ознаки. Зазначити види договорів про перехід майна у власність. Проаналізувати та назвати нормативно-правові акти, що регулюють вказані Тема 27. Договори про передачу майна у власність правовідносини.

Відповідаючи на питання друге необхідно дати визначення договору купівлі-продажу. Вказати його правову ціль та предмет. Дати юридичну характеристику договору купівлі-продажу (н., двосторонній тощо).

Відповідаючи на питання третє необхідно дати визначення істотні умови. Назвати істотні умови договору купівлі-продажу. Вказати, у якій формі укладається договір купівлі-продажу.

Відповідаючи на питання четверте необхідно дати визначення договору купівлі-продажу. Вказати як називаються сторони та хто може бути стороною за договором купівлі-продажу. Розкрити права та обов’язки сторін в договорі купівлі-продажу.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно дати характеристику договору роздрібної купівлі-продажу товару, вказати його особливості. Проаналізувати Тема 27. Договори про передачу майна у власність ЗУ «Про захист прав споживачів» та зазначити, як можна захистити права споживачів при укладенні договору роздрібної купівлі-продажу товарів. Вказати на правові наслідки передання товару неналежної якості.

Відповідаючи на шосте питання необхідно дати визначення договору купівлі продажу та назвати його індивідуалізуючи ознаки. Назвати різновиди договору купівлі-продажу (роздрібна купівля-продаж, поставка, контрактація сільськогосподарської продукції, постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу, міна). Коротко охарактеризуйте їх та вкажіть на особливості їх укладення, специфіку предмету.

Відповідаючи на сьоме питання необхідно дати визначення договору поставки. Вказати його правову ціль. Дати юридичну характеристику договору поставки. Проаналізувати норми ЦК України та ГК України і встановити, які Тема 27. Договори про передачу майна у власність, і у якій частині, правовідносини щодо договору поставки регулюються тим чи іншим кодексами.

Відповідаючи на восьме питання необхідно назвати істотні умови договору поставки та дати характеристику кожній з них. Встановити, у якій формі укладається договір поставки.

Відповідаючи на дев’яте питання необхідно дати визначення договору поставки. Вказати, які права та обов’язки у сторін договору поставки. Назвати правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Відповідаючи на десяте питання необхідно дати визначення договору контрактації. Дати юридичну характеристику договору контрактації. Назвати та проаналізувати предмет та сторони цього договору. Вказати на особливості договору контрактації.

Відповідаючи на одинадцяте питання необхідно Тема 27. Договори про передачу майна у власність дати визначення договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Дати юридичну характеристику. Вказати предмет та сторони цього договору. Зазначити його особливості.

Відповідаючи на дванадцяте питання необхідно дати визначення договору міни. Вказати чим договір міни відрізняється від договору обміну. Назвати його правову ціль. Дати юридичну характеристику договору міни. Назвати та проаналізувати істотні умови, предмет та права та обов’язки сторін договору міни. Визначити, у якій формі укладається договір міни.

Відповідаючи на тринадцяте питання необхідно дати визначення договору міни; роботи та послуги. Вказати на особливості договору міни майна на роботи (послуги) як змішаного договору.

Відповідаючи на чотирнадцяте питання Тема 27. Договори про передачу майна у власність необхідно дати визначення договору ренти. Дати юридичну характеристику договору ренти. Назвати предмет, сторони договору ренти. Вказати на права та обов’язки договору ренти. Охарактеризувати строк дії договору ренти, припинення договору ренти. Назвати особливості укладання та виконання договору ренти. Вказати на особливості забезпечення виплати ренти.

Відповідаючи на п’ятнадцяте питання необхідно дати визначення договору довічного утримання (догляду). Вказати його правову ціль. Назвати юридичну характеристику договору довічного утримання (догляду). Проаналізувати предмет договору довічного утримання (догляду). Вказати строк дії цього договору.

Відповідаючи на питання шістнадцяте необхідно дати визначення договору довічного утримання (догляду). Вказати, хто може бути стороною у договорі та як Тема 27. Договори про передачу майна у власність називаються сторони договору довічного утримання (догляду). Назвати права та обов’язки сторін договору довічного утримання (догляду). Перерахувати підстави припинення договору довічного утримання (догляду).

Відповідаючи на сімнадцяте питання необхідно дати визначення договору дарування. Вказати правову ціль цього договору. Дати юридичну характеристику цього договору. Назвати та проаналізувати істотні умови договору дарування. Вказати на суб’єктний склад договору дарування та його особливості. Назвати різновиди договору дарування, їх специфічні ознаки. Вказати на особливості договору пожертви як різновиду договору дарування.

Відповідаючи на питання вісімнадцяте необхідно вказати на особливості та відмінні риси реального та консенсуального договору дарування.

Відповідаючи на питання дев’ятнадцяте необхідно дати визначення договору Тема 27. Договори про передачу майна у власність дарування. Вказати форму укладання договору дарування. Зазначити права та обов’язки сторін договору дарування.

Відповідаючи на питання двадцяте необхідно дати визначення договору дарування. Назвати підстави припинення (розірвання) договору дарування на вимогу дарувальника. Зазначити строк позовної давності , що застосовується до вимог про розірвання договору дарування.


documentavwcfdx.html
documentavwcmof.html
documentavwctyn.html
documentavwdbiv.html
documentavwditd.html
Документ Тема 27. Договори про передачу майна у власність